Türkmenistanyň kanunçylygy işe ukyply uly ýaşly çagalary zähmete ukypsyz  ene-atalary goldamaga we olara ideg etmäge borçlandyrýär (Türkmenistanyň Maşgala kodeksiniň 152-nji maddasy).

Eger-de zähmete ukypsyz ene-atalara ideg etmek üçin aliment tölemek barada ylalaşyk ýok bolsa, aliment kazyýet taýdan işe ukyply uly ýaşly çagalardan tutylýar. Zähmet çekýän uly ýaşly çagalaryň hersinden her aýda ýygnalýan aliment mukdary, kazyýet tarapyndan ene-atalaryň we çagalaryň maddy we maşgala ýagdaýyny, şeýle hem taraplaryň beýleki gyzyklanmalaryny göz öňünde tutup kesgitlenýär.

Alimentiň mukdary kesgitlenende, kazyýet belli bir ene-atanyň ähli işe ukyply ulularyny, ähli çagalaryny, birine ýa-da birnäçesine talap bildirilendigine garamazdan göz öňünde tutmaga haklydyr. Eger-de kazyýet ene-atanyň bir wagtyň özünde ene-atanyň borçlaryny ýerine ýetirmekden gaça durandygyny kesgitlese, zähmete ukyply uly ýaşly çagalar işe ýaramaýan ene-atalary goldamak borjundan boşadylyp bilner.

Ene-atanyň hukuklaryndan mahrum bolan uly ýaşly çagalar zähmete ukypsyz ene-atalara ideg etmek üçin aliment tölemekden boşadylýar.