Mirasy mirasdüşer mirasyň açylan gününden alty aýyň dowamynda mirasy almagyň usulyna bagly bolmazdan alýar. Miras mirasdüşer mirasyň açylan ýeri boýunça motarial edara mirasy Kabul etmek hakynda arzany getirende ýa-da ol tarapyndan mirasyň kabul edilendigine jedelsiz şaýatlyk edýän hakykatda emläge eýelik etmäge ýa-da dolandyrmaga başlanda ol tarapyndan kabul edilen hasaplanylýar. Kabul edilen miras mirasyň açylan gününden mirasdüşeriň eýeçiligi hasaplanylýar.

Mirasdüşer ol mirasy almaga çagyrlandygyny bilen ýa-da bilmeli gününden üç aýyň dowamynda mirasy kabul etmekden ýüz öwürüp bilýär.