Türkmenistanyň maşgala kanunçylygynda nikany bellige aldyrmazdan hakyky maşgala gatnaşyklary göz öňünde tutulmadyk. Türkmenistanda diňe RÝNÝ edaralary tarapyndan hukuk taýdan resmileşdirilen nikalar ykrar edilýär. Şeýle hem, bile ýaşaýanlar tarapyndan satyn alnan emlägi bölmäge degişlilikde maşgala kanunçylygynyň kadalary ulanylmaýar. Munuň ýaly emläk umumy hasaplanylmaýar.

Şeýle-de bolsa, kanun ähli çagalaryň hukuklaryny goraýandygyny we olaryň hukuklaryny durmuşa çykan ene-atalardan doglan çagalar bilen deňleşdirýändigini bilmek möhümdir.