Mirasa bolan kanuny hukugyň barlygyna göz ýetirmeli.

— Wesýetnama garşylyk bildirilýändigini ýa-da ýoklugyny kesgitlemeli, Muňa hak isleýiş arzasyny tabşyrmak üçin möhlet bagly bolar.

— Mirasa bolan hukuklary tassyklaýan subutnamalary toplamaly.

— Ýazmaça görnüşde hak isleýiş arzasyny düzmeli we hak isleýiş arzasyny kazyýet edaralaryna bermeli.